ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN SMITS TOTAALPROJECTEN (ST)

Artikel 1 Definities

1. Smits Totaalprojecten (ST), nader te noemen als ST, gevestigd en kantoorhoudende te Bergeijk, Bucht 72, 5571 CX te Bergeijk, ingeschreven van de Kamer van Koophandel te Eindhoven onder nr.: 17062627. Afnemer: natuurlijke, rechtspersoon of gezamenlijke optredende (rechts)personen die met ST een overeenkomst aangaat, met wie WST een overeenkomst wil aangaan, voor wie ST een levering of prestatie verricht en/of aan wie ST een aanbieding doet. Consument: een afnemer, zijnde een natuurlijk persoon die niet handelt in uitoefening van zijn beroep of bedrijf.

Atrtikel 2 Toepasselijkheid

2.1. Op alle aanbiedingen van en overeenkomsten met ST zijn deze algemene voorwaarden van toepassing voorzover daarvan niet schriftelijk is afgeweken. Elke toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de wederpartij wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.2. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen ST en afnemer in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht zal worden genomen.

Artikel 3 Aanbiedingen en offertes

3.1. Aanbiedingen en offertes van ST zijn vrijblijvend, tenzij in de aanbieding of offerte uitdrukkelijk anders is bepaald. Offertes vervallen in ieder geval na verloop van 4 weken na dagtekening van de offerte.

3.2. Zodra afnemer het aanbod van ST heeft aanvaard, wordt dit door ST bevestigd. Bij gebreke van bevestiging wordt er geacht geen overeenkomst tot stand te zijn gekomen.

3.3 Offertes die zijn gebaseerd op de door afnemer verstrekte gegevens, tekeningen en daaraan ontleende maten komen voor risico van afnemer. In goed overleg tussen ST en afnemer zullen meer-en minderwerkzaamheden worden verrekend. 

3.4. Ontwerpen, tekeningen, afbeeldingen, beschrijvingen, opgaven van maten en ontwerpen, vermeld in offertes en folders evenals opgaven of adviezen over maten, capaciteiten, mogelijkheden e.d., ook indien mondeling genoemd, gelden slechts bij wijze van aanduiding en zijn daardoor vrijblijvend en voor WST niet bindend. Afwijking van aldus verstrekte gegevens geven geen grond tot een klacht of aansprakelijkheid aan de zijde van ST 3.5 Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

Artikel 4 Uitvoering van de overeenkomst

4.1. ST zal zich inspannen de overeenkomst zorgvuldig uit te voeren, de belangen van de afnemer naar beste weten te behartigen en te streven naar een voor de afnemer bruikbaar resultaat. Voor zover noodzakelijk zal ST de afnemer op de hoogte houden van de voortgang van de werkzaamheden.

4.2.  Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft ST het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden of in onderaanneming te laten verrichten.

4.3.  De afnemer draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan ST aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de afnemer redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan ST worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan ST zijn verstrekt, heeft WST het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de afnemer in rekening te brengen.

4.4 ST is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat ST is uitgegaan van door de afnemer verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

4.5.  Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan ST de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat de afnemer de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

4.6.  Slechts indien dit schriftelijk uitdrukkelijk is overeengekomen is ST gehouden bij de uitvoering van de overeenkomst aanwijzingen van afnemer op te volgen. ST is niet verplicht aanwijzingen op te volgen die de inhoud of omvang van de overeenkomst wijzigen of aanvullen; indien echter dergelijke aanwijzingen worden opgevolgd, zullen de desbetreffende werkzaamheden worden vergoed conform artikel 5.

4.7.  Afnemer vrijwaart ST voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan afnemer toerekenend zijn.

Artikel 5 Wijziging van de overeenkomst

5.1.  Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.

5.2.  Wijzigingen en/of aanpassingen van de overeenkomst zijn voor partijen slechts bindend, indien schriftelijk overeengekomen en door ST bevestigd.

5.3.  Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. ST zal de afnemer zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.

5.4.  Indien de wijziging of aanvulling op de overeenkomst financiële en of kwalitatieve consequenties zal hebben, zal ST de afnemer hierover tevoren inlichten.

5.5.  Indien een vast honorarium is overeengekomen zal ST daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.

5.6.  Annulering van de overeenkomst door afnemer is slechts mogelijk binnen 14 dagen na totstandkoming van de overeenkomst. Bij annulering is afnemer 50% van het overeengekomen totaalbedrag verschuldigd, tenzij ST aantoont dat zijn schade groter is.

Artikel 6 Contractsduur: uitvoeringstermijn

6.1.  De overeenkomst tussen ST en afnemer wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voorvloeit of partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.

6.2.  De opgegeven leverings- en uitvoeringstermijnen worden geacht bij benadering te zijn overeengekomen en zijn voor ST niet bindend. Bij overschrijding van de overeengekomen termijnen is de afnemer gerechtigd schadevergoeding en/of ontbinding van de overeenkomst te vorderen, doch niet eerder dan nadat de afnemer ST schriftelijk nog een redelijke termijn heeft gegund om alsnog de verplichtingen van ST na te komen en ST binnen die termijn niet heeft gepresteerd.

Artikel 7 Prijzen

7.1.  De prijzen in de aanbiedingen en offertes zijn inclusief BTW –tenzij anders vermeld- en andere heffingen van overheidswege, alsmede in het kader van de overeenkomst te maken kosten, waaronder verzend-en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.

7.2.  Bij opdrachten met een looptijd van meer dan 3 maanden zullen de verschuldigde kosten periodiek in rekening worden gebracht.

7.3.  Indien ST met de afnemer een vaste prijs en of vast honorarium overeenkomt, is ST niettemin gerechtigd tot verhoging van deze prijs en of honorarium. ST mag prijsstijgingen doorberekenen, indien ST kan aantonen dat zich tussen het moment van aanbieding en levering significante prijswijzigingen hebben voorgedaan ten aanzien van bijvoorbeeld lonen.

7.4.  ST zal afnemer het voornemen tot verhoging van de prijs en/of honorarium schriftelijk kenbaar maken. ST zal daarbij de omvang van en de datum waarop de verhoging zal ingaan, vermelden.

7.5.  Alle wijzigingen in het aangenomen werk, hetzij door bijzondere opdracht van de afnemer, hetzij als gevolg van wijziging in een ontwerp of veroorzaakt doordat de verstrekte gegevens door afnemer niet overeenstemmen met de werkelijke uitvoering van de bouw of dat van de geschatte hoeveelheden wordt afgeweken, worden wanneer daaruit meerdere kosten ontstaan, beschouwd als meerwerk. ST zal in die gevallen gerechtigd zijn dit meerwerk bij de afnemer in rekening te brengen.

Artikel 8 Betaling

8.1.  Betaling van de facturen van ST dient te geschieden zonder korting of verrekening binnen veertien dagen na de factuurdatum, tenzij anders schriftelijk is overeengekomen.

8.2.  Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen geldt bij een overeenkomst tot aanneming van werk als betalingsconditie: bij het geven van de opdracht 30% van de overeengekomen som; na de aanvoer van materialen of aanvang van de werkzaamheden, 30% van de overeengekomen som; gedurende werkzaamheden 30% van de overeengekomen som; onmiddellijk na de oplevering 10% van de overeengekomen som. De afnemer ontvangt hiervoor steeds een deelfactuur.

8.3.  Indien er geen sprake is van een overeenkomst tot aanneming is ST gerechtigd vooruitbetaling te verlangen.

8.4.  Als ST een levering in gedeelten uitvoert, is zij gerechtigd om bij elke deellevering betaling van het geleverde te vorderen. Voor elke deellevering ontvangt afnemer een deelfactuur.

8.5.  Afnemer verleent ST op eerste verzoek –al dan niet aanvullende- zekerheid tot betaling.

8.6.  Alle vorderingen van ST zijn terstond opeisbaar indien de afnemer ophoudt met betalen of in surseance van betaling of faillissement verkeert, indien de afnemer de beschikkingsbevoegdheid over zijn vermogen of delen ervan verliest, danwel de bedrijfsvoering geheel of gedeeltelijk staakt. Alsdan heeft ST het recht de overeenkomst(en) met afnemer te ontbinden, onverminderd het recht op schadevergoeding en zonder dat ST tot enige schadevergoeding gehouden is.

Artikel 9 Kosten

9.1.  Indien de afnemer in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van afnemer.

9.2.  Bij niet nakomen van de betalingsverplichtingen door de afnemer heeft ST het recht de overeenkomst of de opdracht op te schorten of te ontbinden, onverminderd de rechten van ST op schadevergoeding.

9.3.  Indien de afnemer niet binnen de overeengekomen betalingstermijn betaalt, wordt hij geacht van rechtswege in gebreke te zijn en heeft ST het recht een contractuele rente van 1% per maand, te rekenen vanaf de vervaldag van de factuur, in rekening te brengen.

9.4.  Alle eventuele kosten, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, waaronder incasso-, deurwaarder-, advocaatkosten, welke door ST worden gemaakt teneinde nakoming van de verplichtingen van de afnemer te bewerkstelligen, zijn ten laste van de afnemer. De buitengerechtelijke kosten belopen minimaal 15% van het factuurbedrag.

9.5.  In ieder geval is afnemer in het geval van een geldvordering incassokosten verschuldigd. De incassokosten worden berekend in overeenstemming met het incassotarief zoals door de Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak in het rapport Voorwerk II wordt geadviseerd.

Artikel 10 Reclames

10.1.  Eventuele reclames met betrekking tot geleverde zaken, materialen, verrichte werkzaamheden en/of factuurbedragen dienen binnen acht dagen na levering danwel beëindiging van de werkzaamheden door middel van een aangetekende brief bij ST te zijn ingediend onder opgave van de feiten en omstandigheden waarop de reclame betrekking heeft, bij gebreke waarvan de afnemer geen rechten ter dien zake zal kunnen doen gelden.

10.2.  Indien een tijdig ingediende klacht met betrekking tot de kwaliteit van de door ST geleverde zaken of verrichte werkzaamheden door ST juist wordt bevonden, kan ST –bij schade aan zaken enkel na teruggave van de gebrekkige zaken-, naar eigen keuze όf de tegenwaarde vergoeden, όf –indien de zaken ingevolge het gebrek voor het in de overeenkomst voorziene gebruik niet onbruikbaar zijn geworden- de minderwaarde vergoeden, dan wel verbeteringswerkzaamheden uitvoeren. De afnemer heeft geen recht op (verdere) schadevergoeding, vervolgschade daaronder begrepen.

10.3.  Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen dienstverlening niet meer mogelijk of zinvol is, zal ST slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 13.

10.4.  Reclame is uitgesloten:

– Indien afnemer tegen het advies van ST in , bepaalde werkzaamheden wil (doen) verrichten of beletten; – Kleurverschillen in vloerbedekking en tapijten
– Verkleuring ten gevolge van zonlicht;
– in geval van shading’; – indien vermaak- of verstelwerkzaamheden zijn verricht;
– krimp of uitzakking van stoffen;
– indien reeds bestaande ondervloeren, muur – en plafond afwerking onvoldoende vlak en/of haaks zijn.

Artikel 11 Eigendomsvoorbehoud

11.1. Alle geleverde goederen blijven eigendom van ST tot al hetgeen ter zake van deze goederen, met inbegrip van eventuele rente en kosten, welke door de afnemer aan ST is verschuldigd, is voldaan. Vόόr volledige betaling is de afnemer derhalve niet bevoegd de goederen aan derden, op welke wijze dan ook, te verpanden, te belenen of uit de ruimten waar zij geleverd zijn te verwijderen of te doen verwijderen, te bezwaren, in eigendom over te dragen of op welke wijze dan ook in de macht van derden te brengen.

11.2 ST is bij niet tijdige betaling gerechtigd de goederen retour te nemen en afgifte daarvan te verlangen. ST is niet aansprakelijk voor mogelijke schade, direct of indirect, die bij de afnemer zou kunnen ontstaan, door het retour nemen van de niet betaalde goederen.

Artikel 12 Opschorting en ontbinding

12.1 ST is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden indien;
– afnemer de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt.
– na het sluiten van de overeenkomst ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de afnemer de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond bestaat
te vrezen dat de verplichtingen slechts ST gedeeltelijk of niet behoorlijk zal worden nagekomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt.
– Afnemer bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is. Zodra zekerheid is gesteld, vervalt de bevoegdheid tot opschorting, tenzij deze voldoening daardoor onredelijk is vertraagd.

12.2. Voorts is ST bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.

12.3  Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van ST op de afnemer onmiddellijk opeisbaar.

12.4  Indien de overeenkomst, om welke reden dan ook, voortijdig wordt beëindigd, is het de afnemer niet (langer) toegestaan de hem ter beschikking gestelde ontwerpen te gebruiken.

Artikel 13 Aansprakelijkheid

13.1  Indien ST aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.

13.2  Indien ST aansprakelijk is voor directe schade, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het bedrag van de door de assuradeur van de opdrachtnemer te verstrekken uitkering, althans tot een maximaal het declaratiebedrag, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

13.3  In afwijking van hetgeen onder 2, van dit artikel is bepaald, wordt bij een opdracht met een langere looptijd dan zes maanden, de aansprakelijkheid verder beperkt tot het over de laatste zes maanden verschuldigde honorariumgedeelte.

13.4  Onder direct schade wordt uitsluitend verstaan:

– de redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van ST aan de overeenkomst te laten beantwoorden, tenzij deze niet aan ST toegerekend kunnen worden;
– de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;
– redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover afnemer aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van een directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.

13.5  ST is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

13.6  De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van ST of haar ondergeschikten.

13.7  de aansprakelijkheid van ST wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst ontstaat slechts indien afnemer ST onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en ST ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van zijn verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat ST in staat is adequaat te reageren.

13.8  Afnemer is aansprakelijk voor schade veroorzaakt door c.q. voortvloeiend uit, door of namens hem verstrekte informatie, materialen of hulpmiddelen.

13.9  Afnemer vrijwaart ST tegen vorderingen van derden die stellen schade te hebben geleden als gevolg van door ST aan afnemer geleverde zaken en/of diensten, behoudens voor zover afnemer aantoont dat ST aansprakelijk is voor deze schade en gehouden is deze te vergoeden

Artikel 14 Risico-overgang

14.1  Het risico van verlies of beschadiging van de zaken die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op afnemer over op het moment waarop deze in de feitelijke beschikkingsmacht van de afnemer of van een door afnemer gebruikte hulppersoon zijn gebracht.

Artikel 15 Op- Aflevering en transport

15.1  Wanneer is overeengekomen waar en wanneer op-, aflevering van zaken en/of halfgerede producten zal geschieden, heeft afnemer, tenzij anders overeengekomen, tegen vergoeding van directe schade en kosten ervoor te zorgen dat;

– de plaats waar de op-/aflevering moet geschieden bereikbaar is;
– voor zover dat in zijn vermogen ligt, al het mogelijke wordt gedaan om een vlotte op-/aflevering mogelijk te maken;
– De plaats waar de op-/aflevering moet geschieden deugdelijk kan worden afgesloten;
– Ondervloeren vrij zijn van kalk, cement-, vuil- en lijmresten en van losse gedeelten en bezemschoon ter beschikking worden gesteld; – In de ruimte waarin gewerkt moet worden elektriciteit, licht, verwarming, water en voldoende ventilatie aanwezig is.

15.2  In de overeenkomst is, tenzij anders is overeengekomen, begrepen het vervoer van de gekochte zaken door ST of een door ST aan te wijzen derde en verzekering van het transport.

15.3  Het risico van de goederen gaat over op de afnemer op het moment van aflevering, waaronder is begrepen het moment dat de afnemer de goederen in ontvangst neemt of door een derde in ontvangst laat nemen. De goederen worden vervoerd voor rekening van de afnemer.

15.4  Ingeval te leveren zaken na aanbieding niet worden aanvaard, anders dan wegens gebrekkige levering, zal ST te hare keuze:

– Nakoming van de overeenkomst vorderen en opslagkosten en eventueel verdere schade en kosten in rekening brengen, alsmede de zaken geheel factureren; – Dan wel eerst de zaken – alvorens te ontbinden of nakoming te vorderen- dertig dagen onder berekening van opslagkosten voor afnemer in opslag houden; – Dan wel de overeenkomst te ontbinden, alsdan is afnemer tot schadevergoeding gehouden.

15.5  Indien de zaken door afnemer zijn betaald, zal ST de zaken maximaal drie maanden in opslag houden onder berekening van de opslagkosten, tenzij anders is overeengekomen.

15.6  Neemt afnemer na verloop van de termijn als bedoeld in 15.5 niet af, dan is ST gerechtigd vrijelijk over de zaken te beschikken, deze te verkopen en de opbrengst aan afnemer af te dragen onder aftrek van opslag- en andere kosten en een schadevergoeding. Alvorens ST hiertoe over mag gaan, dient zij het voornemen hiertoe schriftelijk aan afnemer mede te delen.

15.7  Het risico van brand en beschadiging bij opslag wordt door ST voor zijn rekening door assurantie gedekt.

15.8  De opslagkosten zullen per maand 3% bedragen van de verkoopwaarde van de opgeslagen zaken, met een minimum van € 50,00 tenzij ST kan bewijzen dat de kosten hoger zijn

Artikel 16 Overmacht

16.1  Geen van de partijen is tot het nakomen van enige verplichting indien hij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht.

16.2  Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan ST kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

16.3  Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft ST in het geval van overmacht het recht om een eventueel afgesproken leveringstermijn met de periode te verlengen, gedurende welke ST door overmacht verhinderd is aan haar verplichtingen te voldoen.

16.4  Indien de overmachtsituatie langer dan negentig dagen heeft geduurd, hebben partijen het recht om de overeenkomst door schriftelijke ontbinding te beëindigen. Hetgeen reeds ingevolge de overeenkomst gepresteerd is, wordt dan naar verhouding afgerekend, zonder dat partijen elkaar overigens iets verschuldigd zullen zijn.

Artikel 17 Geheimhouding

17.1  Partijen zijn gehouden feiten en omstandigheden, die in het kader van de overeenkomst aan de andere partij ter kennis komen, vertrouwelijk te behandelen. Derden die bij de uitvoering van de overeenkomst worden betrokken, zullen ten aanzien van deze feiten en omstandigheden aan eenzelfde vertrouwelijke behandeling worden gebonden.

Artikel 18 Niet overname personeel

18.1  De afnemer zal gedurende de looptijd van de overeenkomst alsmede een jaar na beëindiging daarvan, op generlei wijze, behoudens dat goed zakelijk overleg ter zake heeft plaats gehad en naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid, medewerkers van WST of van ondernemingen waarop WST ter uitvoering van deze overeenkomst beroep heeft gedaan en die betrokken zijn (geweest) bij de uitvoering van de overeenkomst, in dienst nemen dan wel anderszins, direct of indirect voor zich laten werken.

Artikel 19 Toepasselijk recht

19.1  Op elke overeenkomst tussen opdrachtnemer en afnemer is Nederlands recht van toepassing.

19.2  Eventuele geschillen zullen worden berecht door de bevoegde Nederlandse rechter die op basis van de vestigingsplaats van WST bevoegd is, tenzij dit laatste in strijd is met dwingendrechtelijke bepalingen.

19.3  Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.